Contract cadru sesiuni curs terapeutic

Partile:

ADIM EXIM 94 SRL, cu sediul în Galati, str. Brailei, nr.58, bloc.BR2, sc.4, et.7, ap.154, camera 2, jud.Galati, înregistrată în Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/3305/1994, detinand CUI 6666009, având cont bancar nr. RO23 INGB 0000 9999 0547 6632, deschis la ING Bank Bucuresti,  reprezentată legal de către administrator Mantz Maricela, mail: adimexim94@gmail.com, în calitate de Prestator,

si doamna , domiciliata ……………., adresa mail…… ,

sau firma, cu datele de identificare……………………..

în calitate de Client, au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii terapeutice.

Art.1. Obiectul contractului

Prezentul contract are drept obiect terapie individuala/de grup online. Procesul de terapie, prin tehnica corespunzatoare fiecarui program, cuprinde etapele specificate la fiecare produs.

Art. 2. Durata contractului este in functie de necesitatile clientului si incepe in data de ……………………………

Art. 3. Costul accesului la sesiunile online individuale/de grup este……………………………

Art. 4. Modalităţi de plată

Pentru serviciile solicitate de client, se emite factura proforma, plata urmand a se efectua  cu transfer bancar in lei sau card. In factura proforma este mentionat termenul de plata, factura incetandu-si  valabilitatea in caz de neplata in termenul mentionat. Accesul la sesiunile de terapie se face dupa ce se achita contravaloarea ei.

Art. 5. Termenul de executare a serviciilor

Termenul la care se primeste accesul la serviciile de trapie online este de maxim 48 ore, de la confirmarea platii.

Art. 6. Obligaţiile părţilor

Prestatorul se obliga să realizeze prestaţia datorată clientului, dupa efectuarea platii, la data stabilita de comun acord.

Clientul se obligă să achite valoarea prestaţiei la termenele stabilite în facturile proforme.

Art. 7. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează la momentul in care clientul considera ca nu ii mai este necesar accesul la sesiunile individuale/grupul de teerapie online.

Art. 8. Comunicări/notificări

(1) În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi in scris pe mail la adresele metionate la datele de identificare ale partilor contractante.

(2)Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ……… si a fost trimis pe mailul clientului. Plata efectuata in baza acestui contract atesta acordul clientului la termenii si conditiile contractului.